HISTOTHEEK

Patrice Emery  Lumumba (1925-1961)

Toespraak tijdens de lunch met koning Boudewijn ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten van Congo, Leopoldville (nu Kinshasa) 30 juni 1960


Hieronder volgt de Franse tekst met vertaling.

Sire, excellenties, dames en heren,

Op het ogenblik dat Congo de onafhankelijkheid bereikt, houdt de ganse regering er aan een plechtige hulde te brengen aan de Koning der Belgen en aan het edele volk dat hij vertegenwoordigt, voor de volbrachte taak hier gedurende drie kwart eeuw. Want ik zou niet willen dat mijn gedachten verkeerd zouden geïnterpreteerd worden.

Het staatshoofd en de leden van de regering hebben samen met Zijne Majesteit de Koning hulde gebracht aan de graven van de pioniers, evenals aan het standbeeld van Leopold II, eerste soeverein van de onafhankelijke Congostaat. Sinds hun tijd werd een stad opgebouwd waarop wij fier zijn, (een stadn) die de leden van buitenlandse delegaties hebben kunnen bewonderen en die slechts één aspect is van het moderne Congo. Deze schitterende verwezenlijkingen die vandaag de trots vormen van het onafhankelijke Congo en zijn regering, danken wij aan de Belgen.

Aan dit Congo heeft België zonder uitstel en zonder beperking de onafhankelijkheid erkend, een volledige en totale onafhankelijkheid.

Wij wensen dat deze realistische politiek uitmondt in een duurzame en vruchtbare samenwerking tussen twee onafhankelijke volkeren, soeverein, gelijk maar verbonden door vriendschap.

Ik hef mijn glas op de gezondheid van de Koning der Belgen.

Leve Koning Boudewijn,
Leve België,
Leve het onafhankelijke Congo.
 


Sire, Excellences, Mesdames et Messieurs

Au moment ou le Congo accède à l’indépendance, le gouvernement tout entier tient à rendre un hommage solennel au Roi des Belges et au noble peuple qu’il représente pour l’action accomplie ici en trois quarts de siècle. Car je ne voudrais pas que ma pensée soit mal interprétée.


Le chef de l’État et les membres du gouvernement se sont recueillis avec Sa Majesté le Roi devant les tombes des pionniers comme devant la statue de Léopold II, premier souverain de l’État indépendant du Congo. Depuis leur époque s’est édifiée une ville dont nous sommes fiers, que messieurs les membres des délégations étrangères ont pu admirer et qui n’est qu’un aspect du Congo moderne. Ces réalisations magnifiques qui font aujourd’hui la fierté du Congo indépendant et de son gouvernement c’est grâce aux Belges que nous le devons.

A ce Congo la Belgique a reconnu l’indépendance sans retard et sans restriction, une indépendance complète et totale.

Nous souhaitons que cette politique réaliste aboutisse à une collaboration durable et féconde entre deux peuples indépendants, souverains, égaux mais lies par l’amitié.

Je lève mon verre a la santé du Roi des Belges.


Vive le Roi Baudouin,
Vive la Belgique
Vive le Congo indépendant.
 


Bronnen:

Les discours prononcés par le Roi Baudouin Ier, le Président Joseph Kasa-Vubu et le Premier Ministre Patrice-Emery Lumumba lors de la cérémonie de l’indépendance du Congo (30 juin 1960) à Léopoldville (actuellement Kinshasa) (19 -01-2003), in  ISEEWANGA INDONGO-IMBANDA &  GERTRUD KANU, Kongo-Kinshasa http://www.kongo-kinshasa.de/dokumente/lekture/disc_indep.pdf  [20 maart 2010]  -  vertaling J. Philips, met dank aan collega Hilde Timmerman (+ 6 maart 2010).

Voor de tekst van de toespraak in pdf-formaat (Frans met Nederlandse vertaling) zie:
Patrice Lumumba, Toespraak bij de lunch opde onafhankelijkheid van Congo, Leopoldville (nu Kinshasa) 30 juni 1960, in Histotheek (2010)  http://histotheek.classy.be/patricelumumba.pdf


© J. Philips - 2010